ANTIMIKROBIÁLNÍ  STABILIZAČNÍ  PŘÍSADA  DO  STAVEBNÍCH  A  NÁTĚROVÝCH  HMOT.

POPIS VÝROBKU:  Přísada do stavebních a nátěrových hmot pro mikrobiologickou stabilizaci s foto-katalytickým efektem, pro ekologicky čisté prostředí, na bázi oxidu titaničitého, oxidu křemičitého a oxidu hlinitého. Přísada ve stavební hmotě redukuje koncentraci polutantů ve vzduchu včetně částic smogu a pachů, zároveň chrání ošetřený povrch proti bakteriím, plísním, kvasinkám, řasám, virům a dalšími mikroorganismy. Oxidativní povrch je aktivován i denním světlem a je velmi účinný především při zvýšené vlhkosti, tj. při základních a optimálních podmínkách pro množení mikroorganismů.

POUŽITÍ:  

Přísada je určena k mikrobiální stabilizaci (zamezení množení bakterií, plísní a řas) u vlhkých, mokrých a vodou smáčených stavebních materiálů.

Stavební a malířské hmoty s přísadou NANOHALT® se používají jako podpovrchová a povrchová úprava v exteriérech a interiérech pro ochranu zdí, fasád, sádrokartonu, betonových a dalších běžných stavebních ploch, včetně dřeva v interiérech i exteriérech.   

Přísada NANOHALT®  chrání podklad i hmotu ve které je obsažen, a pomocí fotokatalytického eko efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku, redukuje koncentraci virů, baktérií a plísní, omezuje růst lišejníků a dalších organismů erodujících stavební hmotu a beton. Samočisticí efekt udržuje povrch čistý od biotických nečistot a zásadně prodlužuje dobu mezi čistícími – renovačními cykly, v interiérech slouží jako prevence plísní a organických nečistot, je vhodný pro alergiky a astmatiky.     

NANOHALT® je netoxický, nehořlavý, odolává vysokým teplotám (do 1100° C), je zdravotně nezávadný, ekologický a bezpečný.

Fotokatalytické částice jsou aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra. 

FOTOKATALYTICKÝ EFEKT JE PERMANENTNÍ A NESLÁBNE S ČASEM, VŠECHNY ČISTÍCÍ A ANTIBAKTERIÁLNÍ FUNKCE JSOU ZACHOVÁNY PO CELOU EXISTENCI NÁTĚRU 

Doporučení výrobce pro použití antibakteriálních nátěrů s NANOHALT®em ve zdravotnických zařízeních dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Obnova NANOHALT® jedenkrát za tři roky – zákrokové a operační sály, pracoviště akutní intenzivní lůžkové péče, odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, dětská a novorozenecká oddělení. Obnova NANOHALT®  jedenkrát za pět let – ostatní s výjimkou prostor zdravotnických zařízení nesloužících k poskytování zdravotních služeb. 

Na oxid titaničitý a výrobky, kde je aktivní složkou, se nevztahuje vyhláška 98/8/EC o biocidech a to s definitivní platností od 21.12.2011 (“Manual of decisions for implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal products”) http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm.  

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

INTERIÉR:  

  • KUCHYNĚ, KOUPELNY, PRÁDELNY, SKLEPY, GARÁŽE – sanitární ošetření, stabilizace mikrobiologických procesů a eliminace vzdušných nečistot, od plísní, bakterií, virů, toxinů a snížení zápachů zdiva.                                                                                               
  • ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA – eliminace rizika epidemií.                                                         
  • POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY, SKLADY POTRAVIN, OVOCE A ZELENINY, MRAZÍRNSKÉ BOXY – snížený výskyt bakterií, hub, kvasinek, plísní a dalších mikroorganismů.                                       
  • VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY, BANKY, NEMOCNICE, OPERAČNÍ SÁLY, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, FARMACEUTICKÉ VÝROBY – vytvoření sanitárního prostředí, snížené riziko epidemií, prevence alergenů, eliminace vzdušných nečistot i snížení zápachů, včetně nadbytku desinfekce v případě nemocnic.                                                                                                            
  • VYTOPENÉ A ZATOPENÉ DOMY, BYTY A OBĚKTY – po omytí stěn a následném ošetření zdivo samovolně vyschne bez tvorby nárostů plísní a zatuchlého zápachu! Není třeba osekávat držící omítky! 

Pozn. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit cirkulací vzduchu a intenzitou aktivujícího světla. 

EXTERIÉR: 

  • FASÁDY, SENDVIČOVÉ A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, DŘEVĚNÉ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A PLOCHY –  funkční na velmi široké spektrum mikroorganismů od bakterií, virů, plísní, řas až po některé typy kvasinek či hub, chrání povrch i proti výskytu lišejníků a mechů. Samočisticí funkce – stabilizace před bio procesy. 
  • BETON, STAVEBNÍ SMĚSI A HMOTY – ( omítkové, stěrkové, betonové, spárovací hmoty, apod. ) – chrání povrch proti výskytu zelené řasy, lišejníků mechů a erozi betonu.                                   

OSTATNÍ: 

  • LODNÍ TRUP POD HLADINOU – zvýší odolnost a ochranu nátěru před porosty vodní mikrofauny především slaných vod.
  • KONZERVACE STAVEBNÍCH HMOT NA BÁZI VODY – přísada dlouhodobě konzervuje  a ochraňuje vodou ředitelné hmoty před plísňovými a hnilobnými procesy. Posiluje strukturu materiálu a uchovává kvalitu i pigmentaci barev.

Ekologická funkce – aktivně stabilizuje povrchy před většinou polutantů organického původu. Ekologické čištění vzduchu – eliminace od bakterií, virů, plísní, patogenů, částic smogu a pachů.  

SLOŽENÍ: Oxid titaničitý, oxid hlinitý, Chlorid stříbrný, koloidní stříbro. Nátěr neobsahuje žádné organické sloučeniny. Aplikované vrstvy nátěru a ošetřených hmot jsou zcela bezpečné. 

Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem. 

FUNKCE A VZHLED OCHRANNÉHO NÁTĚRU: Fotokatalytický oxid titaničitý, oxid hlinitý s chloridem stříbrným, zajišťují funkci nátěru i v minimálním množství. Tloušťka i vzhled vrstvy odpovídá použitému materiálu.

Odzkoušeno je až 5 let účinnosti jedné aplikace na nepřetržitě vlhkém zdivu.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:  Stříkáním pouze na hladké plochy jednou až třikrát ( optimálně 2 x ).

Nanášení štětcem pro hrubší a vrásnité materiály v jedné až třech vrstvách, např. pro špatně přístupná místa, hlubší difuzi aktivní látky a k ošetření ploch, které jsou zasaženy plísní. 

Nanášení válečkem v jedné až třech vrstvách je vhodné prakticky pro všechny plochy. Stejnoměrné nanášení však vyžaduje určitou zručnost. Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nánosy.

Nenanášet za deště. Minimální teplota nanášeného podkladu, ovzduší a nátěru je +5 °C. Pro správnou funkci vrstva potřebuje 24 hodin zrání za sucha. Pro přímý účinek doporučujeme plochy před nanesením vrstvy důkladně očistit.

Použité míchadlo a nádoba musí být nekovová, nerezová nebo železná s ochranným nátěrem.

Použitá technologie musí odpovídat konkrétním podmínkám, stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.  

Během nátěru nanočástice aktivní látky penetrují do porézní struktury materiálu, kde se vážou ve vrstvě pojiva vytvořené z přidané přísady. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná a vysoce paropropustná. 

ŘEDĚNÍ: Doporučujeme ředit vodou a nechat odstát 40 – 60 minut.

SPOTŘEBA: 1 – 2,5 g na 1 m2,  typicky při naředění do 1 litru vody  = 10 m2  2 vrstvého hotového nátěru – postřiku 

Čištění nářadí: Vodou

BALENÍ: Plastové kontejnery 0,2  a  1 litr 

SKLADOVÁNÍ: Minimálně 5 let v chladu a temnu v neotevřeném originálním balení. Před použitím je nutné směs důkladně promíchat nebo protřepat. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍSADOU NANOHALT®: Dodržujte bezpečnostní opatření v souladu s bezpečnostním listem a platnými předpisy ochrany práce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte respirátor nebo jiné vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Nevdechujte stříkací mlhu, používejte ochranné brýle a kuklu nebo jiné prostředky k ochraně očí, obličeje a pokožky. Při kontaminaci místo důkladně opláchněte vodou. V případě podráždění vyhledejte lékaře.   

LIKVIDACE ODPADŮ: Použitý prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.  Obaly se zbytky výrobků nevyžadují žádnou zvláštní likvidaci, produkt lze likvidovat jako netoxický odpad, vzhledem k extrémně nízké koncentraci stříbra lze pro deaktivaci zředit vodou. Řiďte se pravidly uvedenými v bezpečnostním listu a místními vyhláškami.  

Upozornění : Uvedené údaje odpovídají současnému stavu  vědomostí a zkušeností a byly sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí, v žádném případě však  nemohou být považovány za právní záruku jakéhokoli druhu. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování – z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.